AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Beleidsdocument gegevensbescherming

Timmer- en Montagebedrijf Frieszo hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit document willen we heldere en transparante informatie geven hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Timmer- en Montagebedrijf Frieszo houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Timmer- en Montagebedrijf Frieszo zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van dit document, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan deze site.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of Leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Timmer- en Montagebedrijf Frieszo verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Verstrekking door uzelf, een offerte-aanvraag of de overeengekomen opdracht:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Timmer- en Montagebedrijf Frieszo de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam/voorletters;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adresgegevens (locatie werkzaamheden, factuuradres);
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Titel.

Uw gegevens worden door Timmer- en Montagebedrijf Frieszo opgeslagen te behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar dan wel langer te behoeve van garanties.

Verwerking van persoonsgegevens van digitale Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van digitale Nieuwsbriefabonnees worden door Timmer- en Montagebedrijf Frieszo verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en);

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Timmer- en Montagebedrijf Frieszo de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam/voorletters;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geslacht;
 • Titel;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Timmer- en Montagebedrijf Frieszo opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-
/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Timmer- en Montagebedrijf Frieszo verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Verstrekking door uzelf, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op social media;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Timmer- en Montagebedrijf de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam/voorletters;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Geslacht;
 • Titel;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Timmer- en Montagebedrijf Frieszo opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de periode dat men gezien wordt als prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Timmer- en Montagebedrijf verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de samenwerkingsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De stage, arbeidsovereenkomst of uitzend- of pay-rollovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Timmer- en Montagebedrijf Frieszo de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam/voorletter;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres en Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Titel;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN nummer;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Timmer- en Montagebedrijf Frieszo opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van onze internetsite;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Timmer- en Montagebedrijf Frieszo bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op de grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Timmer- en Montagebedrijf Frieszo van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons in dit beleidsdocument opgenomen Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Timmer- en Montagebedrijf Frieszo
J. de Walstraat 19
9421 PN
Bovensmilde
0650645092
info@frieszo.com.

Contact :

J. de Walstraat 19
9421 PN Bovensmilde

Telefoon: 0592-768020
Mobiel: 06-50645092

Social media :
Bedrijfsgegevens:

Timmer- en Montagebedrijf Frieszo
KVK nr: 01182118

Lid van de VLOK

Locatie:

Klik op de kaart voor een grotere weergave